ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ സ്വാഗതം!

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ

ദ്മ്ല് പ്ലാസ്റ്റിക് ചലനശേഷി കോ, ലിമിറ്റഡ്, 2001 ൽ സ്ഥാപിതമായ ചൈനയിൽ ഒരു പ്രമുഖ ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് നിർമ്മാതാവ് ആണ്.

ദ്മ്ല് ചലനശേഷി ഗാർഹിക വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ അതുപോലെ നിരീക്ഷണ സിസ്റ്റത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂപ്പൽ ഉത്പാദനം പ്രത്യേക.

കമ്പനി 50000 ചതുരശ്രമീറ്റർ ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. വ്യത്യസ്ത മെഷിനറി വൈദഗ്ധ്യം, കൈവശം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ടൂളിങിനു് ഭാഗങ്ങളിലായി, ദ്മ്ല് ചലനശേഷി ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഭാഗങ്ങളുടെ പോലെ വലിയ ചെറിയ ആൻഡ് കൃത്യമായ മൊബൈൽ ഫോൺ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം. 

വാർത്തകൾ

ദ്മ്ല് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂപ്പൽ കോ, ലിമിറ്റഡ്

ദ്മ്ല് ചലനശേഷി ഗാർഹിക വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ അതുപോലെ നിരീക്ഷണ സിസ്റ്റത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂപ്പൽ ഉത്പാദനം പ്രത്യേക.

Los Angeles, October 4, 2021/PRNewswire/ – Chemical Guys is a leading lifestyle brand for car detail enthusiasts and professionals, launching retail through a partnership with Australia’...
It starts with a plastic pot. When Malcolm Woolmore, the head of Oakland’s Lindale Nursery and avid sailor, found a disposable plastic flowerpot on a pristine beach near Great Barrier Island, he wa...
ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!